Условия за ползване

Мастило Мюзик ЕООД е търговско дружество, регисрирано съгласно изискванията на българското законодателсттво и вписано по надлежния ред в търговския регистър Мастило Мюзик ЕООД. ЕИК: 201640973, с адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, 7

Настоящата Политика за сигурност и защита на личните данни („Политика за сигурност на данните“) се прилага за Мастило Мюзик ЕООД (наричан също тук и по-долу дружеството, „ние“ и „нас“).

Тази политика по защита на данните има за цел, да направи прозрачен процеса на обработване на лични данни от Мастило Мюзик ЕООД относно администрирането на сайта Маргаритка.

Мастило Мюзик ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите на сайта Маргаритка в качеството си на Администратор на данни.

Мастило Мюзик ЕООД отговорно поема ангажимента да защитава личните данни на всички физически лица, които обработва. Ние гарантираме прозрачност на процесите по обработванена лични данни, сигурност на данните, спазване правата на субектите на данни.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); Лични данни са име, IP адрес, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор и др.

“Чувствителни лични данни“ са данните, отнасящи се до физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, религиозна принадлежност на субекта на данните, разкриват неговия расов или етнически произход; сексуална ориентация, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

„Субект на данните“ е физическото лице, за което се отнасят съответните лични данни;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

„Анонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация за него.

„Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, за да може адекватно да изпълнява основната си дейност.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която могат да бъдат разкрити личните данни. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено указание за волята на субекта на данните, направено чрез изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

“Нарушение на сигурността на лични данни“ означава неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган, който осъществява контрол по прилагането законодателството за защита на личните данни. В България , това е Комисия за Защита на Личните Данни – https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=1

Категории лични данни, които събираме за потребителите на сайта

За да може ефективно да предоставя услугата на сайта Маргаритка, Мастило Мюзик ЕООД събира и обработва следните категории лична информация на потребителите:

 • Данни за самоличността на потребителите: собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор;
 • Контактна информация: email адрес;
 • Технически данни: IP адрес, данни за вход във потребителския профил, вид и версия на браузъра, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система;
 • Допълнителна контактна информация – пощенски адрес, телефонен номер
  Данни за покупки: информация за транзакциите и плащанията, както и за продуктите и услугите, които сте закупили чрез нашия електронен магазин
 • Данни за потреблението: като например информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни и други статистически данни;
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас: като например Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас;

Мастило Мюзик ЕООД не събира, нито обработва Специални категории чувствителни лични данни (това включва информация за раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за здравословното състояние, генетични и биометрични данни). Също така не събираме никаква информация относно наказателни присъди и нарушения.

Моля, да имате предвид, че

Абсолютно цялата лична информация, които вие качвате чрез сайта, предмет на настоящите правила, а именно снимки, видеа и др. се съхранява само на нашите сървъри в Супер Хостинг.

Достъп до тази информация в некриптиран вид няма никой освен вас и лицата, които сте присъединили лично към вашия акаунт.

Този сайт не е предназначен за употреба от деца и ние съзнателно не събираме информация, отнасящи се до тях.

Законосъобразност на обработването

Мастило Мюзик ЕООД обработва вашите лични данни, на основание вашето дадено съгласие, изразено чрез използването на сайта.

За тези потребители, които пазаруват от нашия електронен магазин, Мастило Мюзик ЕООД обработва личните данни, за да спази изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме вашите лични данни със следните цели:

Обработваме вашите лични данни единствено с цел да можем да ви предоставим възможностите на нашия сайт Маргаритка.

За тези от вас, които пазаруват от нашия електронен магазин, ние събираме допълнителни данни със следните цели

 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка.
 • За целите на ясната и точна комуникация с вас относно състоянието на поръчката.
 • За целите на гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – за да можем да декларираме и да отчитаме продажбите си.
 • При извънредни обстоятелства, Мастило Мюзик ЕООД може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение Мастило Мюзик ЕООД може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или лотарии, само в случаите, когато вие изрично заявите желание за участие в тях.
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато вие сте изразили желание за това.

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

Мастило Мюзик ЕООД съхранява личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията на сайта до момента, до който профилът ви е активен.

Мастило Мюзик ЕООД съхранява личните ви данни за срока на производството и доставката на поръчаните от вас продукти, за срока, посочен в Условията за връщане, но не по-дълъг от 2 години

В случай че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на вашите лични данни:

Мастило Мюзик ЕООД не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

Мастило Мюзик ЕООД предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия продукт.

Вашите права

По всяко време, вие имате право да:

 • Да поискате достъп до вашите лични данни, които Мастило Мюзик ЕООД обработва, както и да получите копие от тях.
 • Да поискате изтриването на личните данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Нека се има предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
 • Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
 • Да подадете жалба до съответния надзорен орган по защита на данните

Как субектите на данни да поискат достъп до тях?

Ние от Мастило Мюзик ЕООД, разбираме, че всеки, би искал да е напълно информиран кой каква лична информация разполага за него. С радост помагаме на потребителите да подадат свое искане за достъп до лични данни. За да защитим личната информация на потребителите ни, се налага да потвърдим личните данни на заявителите на информация, за да се уверим, че именно заявителят е действителния субект на поисканите данни. Когато бъде направено лично искане, ще изискаме предоставянето на някакъв идентификационен документ като например лична карта, паспорт или шофьорска книжка, а заявителят ще бъде помолен да подпише формуляр за заявка.

Когато субекта на данни подаде искане за достъп до неговите лични данни, не на място при нас, а по друг начин, изискваме искането да бъде направено в писмена форма по имейл, факс или писмо, включително копие от документ за самоличност и подпис. Ние също така се нуждаем от домашни и бизнес адреси и телефонни номера, така че да можем да ги сверим с нашите файлове и да се убедим в самоличността на потребителя

Горепосочената процедура е необходима, за да се създаде одитна пътека за начина на обработване на заявката. Когато е направено искане, всяка кореспонденция или заявление сесъхранява и добавя към личната информация на потребителя.

Мастило Мюзик ЕООД запазва правото си да откаже достъп до личните данни на потребителите на услуги при определени обстоятелства, предвидени в националното законодателство. Ако достъп до личните данни не бъде предоставен, на потребителя се предоставя информация, като посочва правните и фактически основания за това.